CZECH

DEUTCH

 

ROZPIS ZÁVODU

Závod se koná od 26.8. do 27.8.2016 a je součástí seriálu AHC Supercup.

Jedná se o závod pravidelnosti, a je pořádán dle sportovních regulí platných v České Republice.

Organizace:

Josef Weithaler

Michaela Weithaler

 

Závod:

Rallye historických vozidel v okolí Olomouce, pořádaná dle pravidel silníčního provozu ČR, přičemž nesmí být překročena průměrná rychlost etapy 50 km/h.

 

Vedení trati, časové kontroly, průjezdové kontroly atd. budou předepsány v Roadbooku. V tomto dokumentu budou obsaženy také veškeré informace o trati, tak aby ji bylo možno korektně absolvovat. Zhruba 99,9 % celkové délky trati je vedeno po zpevněných komunikacích s betonovým nebo asfaltovým povrchem.

Z organizačních důvodů může být počet účastníků omezen.

 

Pořadatel může odmítnout veškerá vozidla, která neodpovídají požadavkům historického motosportu.

 

Účastníci:

 

Zúčastnit se mohou všichni jezdci s oprávněním řídit motorová vozidla v ČR. Výměna jezdce a spolujezdce je povolena.

 

Vozidla:

Zúčastnit se mohou historické automobily až do roku výroby 1986 (včetně), dále vozidla Mazda MX5 (také mladší ročníky výroby), která budou hodnocena zvlášť.

Nákladní vozidla, vojenská vozidla nebo automobily s maskovacím lakováním nebo podobné, nejsou oprávněna ke startu.

Všechna účastnící se vozidla musí mít povolení k provozu na pozemních komunikacích. Účast vozidel s testovacími nebo převozními značkami je možná pouze v rámci zákonných omezení pro tento druh značek. Za povolení k provozu na pozemních komunikacích je zodpovědný řidič a vlastník vozidla.

 Přejímka:

Administrativní a technická přejímka se koná v pátek, dne 26.08.2016 v čase od 13:00 do 15:00 v areálu firmy HEAD v Litovli, Palackého 34. Zde je k dispozici take dostatek místa pro případné odstavení přívěsů, návěsů a tažných vozidel. Za včasné dostavení se na přejímku jsou zodpovědni účastníci. Při administrativní přejímce obdrží všichni účastníci podklady k závodu, především startovní číslo, které je nutno upevnit na levé a pravé dveře, popř. na čelní sklo, roadbook, startovní kartu, časový harmonogram, identifikační karty, atd…

Start:

Za dodržení exaktních startovacích časů zodpovídají účastníci sami. Čas Rallye = Čas GPS a tento čas je platný po celou dobu trvání závodu. Není možno podávat protest vůči časomíře.

Start a cíl se nachází po oba dny závodu v areálu firmy HEAD v Litovli.

Jízdní časy:

Každý účastník obdrží jízdní čas ve formě časové tabulky a také předepsaný na své startovní kartě. Během závodu je nutné bezpodmínečně dodržovat pravidla silničního provozu. Průměrná rychlost etapy je 50km/h a nesmí být překročena. Pořadatelé si vyhrazují právo vyloučit ze závodu ty účastníky, kteří tato pravidla nebudou respektovat. V průběhu celé trasy jsou plánovány časové zkoušky.

Přihlášky, startovné, služby pořadatele

 

Přihlášky se podávají na přihlašovacím formuláři a převod startovného se provádí na následující bankovní účet:

Ing. Josef Weithaler

Boruvkova 14

77900 Olomouc

 

v CZK:

Banka: Ceska Sporitelna a.s.

Č.účtu: 2160689053

Č. banky: 0800

IBAN: CZ94 0800 0000 0021 6068 9053

BIC: GIBACZPX

 

v EUR:

Banka: Ceska Sporitelna a.s.

Č.účtu: 1914532243

Č. banky: 0800

IBAN: CZ89 0800 0000 0019 1453 2243

BIC: GIBACZPX

 

Přihlášky bez zaplaceného startovného nebudou akceptovány.

Startovné:

Startovné je stanoveno ve výši CZK 6.750,--, nebo EUR 250,--

Startovné se vrací pouze v případě nepovolení účasti nebo zrušení závodu. V případě zrušení závodu z důvodu „zásahu vyšší moci“ (např. přírodní katastrofy) si pořadatel ponechává 50% startovného na pokrytí organizačních nákladů. V případě přesunutí závodu si pořadatel ponechává 30% startovného, pokud se účastník nezúčastní v náhradním termínu.

 

Služby pořadatele:

 

  • Zajištění organizace závodu

  • Startovní čísla

  • Závodní podklady

  • Poháry pro vítěze jednotlivých rychlostních zkoušek

  • Poháry pro první tři v celkovém pořadí (jezdec a spolujezdec)

  • Poháry pro první tři v kategorii mechanické (analog) hodiny (jezdec a spolujezdec)

  • Stravování během celého závodu

Všeobecné / ručení:

Odevzdáním podepsané přihlášky akceptují řidič i spolujezdec podmínky tohoto rozpisu a to Odevzdáním podepsané přihlášky akceptují řidič i spolujezdec podmínky tohoto rozpisu a to včetně dalších prováděcích předpisů, které ještě mohou být vydány. Všichni řidiči se zavazují během celého závodu dodržovat pravidla silničního provozu a prohlašují společně s odevzdáním příhlášky výslovně a neodvolatelně, že přebírají občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost za případné zranění osob, škody na majetku či vybavení a finanční ztráty v průběhu soutěže, které způsobí oni sami a/nebo jejich vozidla. Dále berou na vědomí, že pořadatel, stejně jako všechny úřady, organizace i jednotlivci, nepřebírají jakékoliv nároky ani záruky za případné zranění osob, škody na majetku či vybavení a finanční ztráty vzniklé uživatelům závodní trasy ani jejich právním nástupcům v  důsledku použití trasy či trasou samotnou. Budou-li vzneseny nároky třetích osob vůči pořadateli, které vzniknou v  důsledku škodní události, způsobené podepsanými, jsou tito povinní pořadateli nahradit škodu a hájit ho proti žalobě. Řidiči stvrzují, že se ujistili, že vozidlo odpovídá podmínkám pro provoz na pozemních komunikacích v ČR. Dále řidiči potvrzují, že jsou vlastníky platného řidičského oprvánění pro vozidlo s nímž se účastní. Berou také na vědomí, že fotografie, filmové nahrávky a videozáběry, které vzniknou v  průběhu rallye, mohou být použity pro PR účely a že tímto nevznikají žádné nároky, a to ani tehdy, pokud zveřejnění záběrů nebude v  přímé souvislosti s  touto rallye. Pořadatel si vyhrazuje právo závod přesunout nebo zrušit. V případě zrušení závodu se vrací 100% startovného. V případě přesunutí závodu si pořadatel ponechává 30% startovného, pokud se účastník nezúčastní v náhradním termínu.

Kontakt:

Kontakt:

V českém jazyce:

Michaela Weithaler
Mobil: +420 731 534 922
Mail: michaela@hanacky-classic.com
www.hanacky-classic.com


V německém jazyce:

Josef Weithaler
Mobil: +420 731 534 924
Mail: joschi@hanacky-classic.com 
www.hanacky-classic.com

Mail: